Projektet med nya E22 fortsatter framat

Projektledare Johanna Grander, Söderköpings kommun, och projektledare Jonas Danielsson, Trafikverket, visar
sträckningen av nya E22 genom Söderköping.

Projektet med nya E22 fortsätter framåt.

Under sommaren, fram till den 16 augusti, har Trafikverkets vägplan med ny sträckning av E22 genom Söderköping varit på ”granskningsremiss”. Det är det sista steget i planeringsprocessen där allmänhet, företag, organisationer m.fl. har haft möjlighet att tycka till om vägplanen. Planen har varit utställd i Söderköping på Stinsen och i
kommunhusets entré.

Vid ett informationsmöte på kommunhuset tidigre i sommar träffar jag projektledare Jonas Danielsson, Trafikverket. Även Johanna Grander, projektledare Söderköpings kommun finns på plats.
Johanna visar mig själva vägplanen som sitter i hela 18 pärmar, ett digert material. Själva beskrivningen vad man
ska göra upptar 80 sidor. Andra viktiga delar är planbestämmelser, översiktsplan med vägprofiler samt förstås
miljökonsekvensbeskrivningen. Resten är till stor del kartor och ritningar.
Jag vänder mig till Jonas för några frågor om vägplanen.

När kommer byggstart att ske, det är väl troligt att det sker överklaganden?
- Ja, om vi beaktar ett års tid för överklaganden så är byggstart beräknad till år 2022. Hur lång tid överklaganden tar är inte exakt och det är tid som vi inte styr över, hur länge ärendet i så fall ligger hos regeringen. Miljökonsekvensbeskrivningen är dock redan godkänd.
Efter granskningsremissen kommer vi i höst gå igenom inkomna synpunkter och när vi känner oss nöjda så kommer materialet att gå till fastställelseprövning. Då finns det en organisation inom verket, ”juridik och planprövning”, som kommer att gå igenom materialet. Tycker de att det finns tillräcklig kvalité så fastställer man planen. Den granskningen kan ta 9-12 månader, på det följer en överklagandetid på några veckor. Därefter har vi kalkylerat med cirka ett års tid för att behandla dessa överklaganden.


Är vi då framme vid byggstart 2022?
- Nja, under tiden ska vi färdigställa förfrågningsunderlag för att kunna gå ut och upphandla projektet, det gör vi delvis parallellt med tidigare aktiviteter. För att kunna gå ut på marknaden och söka en totalentreprenör som kan bygga vägen åt oss, men vi avvaktar upphandlingen tills att beslutet vunnit s.k. ”laga kraft”. I och med det har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk.
Det är dock även andra juridiska prövningar som ska ske, miljödom ska bl.a. sökas för kanalpassagen och för bron över Storån, prövning hos Miljödomstolen som ska ske parallellt.
Den utsedda totalentreprenören ritar upp tekniska handlingar om hur man exakt kommer att bygga. När Trafikverket granskat de tekniska handlingarna kan entreprenören starta. Från att avtal har träffats med entreprenör tar det normalt cirka ett halvår innan man startar på allvar, men så fort avtalet har tecknats, så kan entreprenören börja med att fälla skog, spränga berg och liknande åtgärder. Jag förstår att vad man menar med ”byggstart” inte är helt klart.


Byggtiden är sen beräknad till cirka tre år, så 2025 är det klart?
- Ja, säger Jonas, slutet på 2025 är vår prognos.


Vad har projektet då kostat undrar jag?
- Totalt sett så har vi en budget på drygt en miljard kronor. Styrande av vad det kommer att kosta, är vilka anbud som vi får in, hur konjunkturen och prisbilden då är. Det är flera stora infrastrukturprojekt som ligger i början av 20-talet, som t.ex. Ostlänken. Vi är angelägna om att göra projektet attraktivt även för utländska entreprenörer. Vi tror att vi kommer att vara i behov av det. Mycket tyder dock på att stora projekt, kring storstäderna eller ett par timmars bilfärd till projekten, är attraktiva för utländska entreprenörer.


Är det stor skillnad att bygga väg i Sverige jämfört med ute i Europa?
- Ja det är det svarar Jonas, vi har annan jordmån, ett annat klimat, vi har snö, vi har olika recept på asfalt o.s.v.

När Trafikverket väljer entreprenör är det bara kronor och ekonomi som är avgörande för vem som väljs?
- Ofta är det mycket ekonomi det handlar om, men vi börjar se mer och mer på helhetsbilden, vad vi tror är bäst
för oss. Vi arbetar med prekvalificering, att entreprenörer inte får lämna anbud till oss om de inte är tillräckligt
kvalificerade.

Är det några speciella utmaningar i detta projekt?
Direkt utan att tveka säger Jonas;
- Akvedukten under Göta Kanal. Ett jättespännande vägavsnitt: hydrologiskt, geologiskt, högt grundvatten, branta berg, djup lera, underliggande akvisfär, trycksatt vatten m.m. I övrigt så är inte projektet så komplicerat.
Arkeologiskt då?
- Arkeologin är vi färdiga med, vissa fynd har gjorts vid västra trafikplatsen.


Är sträckningen av vägen nu definitiv?
- Ja, det beror förstås på de synpunkter som kommer in, men det här är vårt förslag. I materialet så har vi ett
vägområde som är satt på så när som någon decimeter.

Jonas är den projektledare som är ansvarig för projektet, som han tog över 2014. Men som alla vet är planerna på en ny väg betydligt äldre än så.
- Vi hade tidigare idag besök av en äldre herre som sa att hans pappa var igång och arbetade med gamla riksvägen som projekt, redan på 1930-talet! Det är ett gammalt kärt projekt, så mitt perspektiv är ju ingenting jämfört med det historiska som man talat länge om. Men nu kommer det att bli av, medel finns avsatta i den nationella planen, berättar Jonas.


För dig som är intresserad att ta del av vägplanen så finns material på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se


Jag tackar Jonas och Johanna för pratstunden. Jag tänker, att man nog måste ha speciella egenskaper för att
passa som projektledare för ett så stort projekt. Att vara administratör, förstå ekonomi och teknik, kunna kommunicera med allmänhet och andra, men inte minst vara uthållig och ständigt vara beredd på förändring under projektets gång. Samtidigt, vilken arbetstillfredsställelse att i efterhand kunna konstatera, ”det här stora infrastrukturprojektet var jag ansvarig för.”


TEXT OCH FOTO: Åke Serander